Algemene voorwaarden THFC

Algemene voorwaarden The Human Factor Consultants / De Mooij V.O.F.

Artikel 1: Algemeen.

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten, dienstverleningen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met The Human Factor Consultants (THFC) / De Mooij V.O.F. , verder te noemen opdrachtnemer, overeengekomen te worden.
 2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en / of derden.

 1. De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden worden nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer onverlet tenzij deze strijdig zijn niet die algemene voorwaarden van contractpartijen en / of derden. In dat geval zullen de voorwaarden van opdrachtnemer te allen tijde, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften, voorrang hebben.
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door opdrachtnemer aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte tariefindicaties, prijzen, specificaties, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Opdrachtnemer is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders overeen is gekomen.  Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden, getoonde en / of gedemonstreerde gegevens, in de meest ruime zin blijven volledig voorbehouden.
 3. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van de op dat moment bekende informatie.
 4. Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

Artikel 4: Overeenkomst.

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging, respectievelijk heeft bevestigd. De datum van de bevestiging is bepalend.  De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken / wijzigingen en / of  toezeggingen door opdrachtnemer, haar personeel of namens opdrachtnemer gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Een opdracht gaat van start op het moment dat opdrachtnemer zijn eerste declarabele werkzaamheden verricht.
 4. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. De in artikel 1 vermelde overeenkomsten / opdrachten en dienstverleningen zullen door opdrachtnemer naar beste kunnen worden uitgevoerd.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo nodig zal er overleg plaatsvinden met de wederpartij. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.

Artikel 5: Prijzen.

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is opdrachtnemer gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 6: Wijziging der opdracht.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door opdrachtnemer, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 7: Annuleren.

 1. De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
 • Bij annulering door opdrachtgever langer dan 1 maand voor aanvang van de opdracht doch binnen drie maanden voor aanvang van de opdracht wordt 50% van het geoffreerde tarief in rekening gebracht;
 • Bij annulering door opdrachtgever binnen 1 maand voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het geoffreerde tarief in rekening gebracht;
 • Annuleringskosten van accommodaties alsmede andere ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten worden in alle gevallen volledig in rekening gebracht.
 1. Bij annulering door opdrachtnemer komt de betalingsverplichting van opdrachtgever over het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vervallen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Levering.

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door opdrachtnemer opgegeven termijnen bij benadering en zijn deze derhalve nimmer fataal.
 2. Ten aanzien van het verstrekken van adviezen, het verzorgen van begeleiding en het geven van trainingen kan, uit de aard der zaak, geen levertijd overeengekomen worden.
 3. Een bedongen termijn gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer ervan uit gaat dat hij in de uitvoering van de opdracht niet zal worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of bekend waren of zulks konden worden geacht.
 4. Indien als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden doch niet anders dan wanneer hij opdrachtnemer schriftelijk, na het verstrijken van genoemde verlengde termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Op alle door of namens opdrachtnemer opgestelde (digitale) teksten, rapporten, trainingsmaterialen etc. bij de uitvoering van de overeenkomst behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 2. De in het eerste lid bedoelde teksten rapporten trainingsmaterialen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en dienen op haar eerste verzoek geretourneerd te worden.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 20.000,– onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 10 Geheimhouding.

Opdrachtnemer is tot geheimhouding verplicht en zal de aan hem door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden en mondeling ter ore gekomen informatie niet aan enige derden kenbaar maken, met uitzondering van instanties die wettelijk gerechtigd zijn bepaalde bescheiden op te vragen en in te zien.

Artikel 11: Aansprakeliikheid

 1. Opdrachtnemer garandeert de hem opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren. Opdrachtnemer zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanige maatregelen treffen dat zo spoedig mogelijk een oplossing kan worden bereikt.
 2. Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer bij de ontplooiing van de aan opdrachtnemer opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen. Opdrachten voor het plegen van advisering en training bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspannings-verbintenissen.  Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de wederpartij te allen tijde gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van deze en de bijzondere overeenkomst na te komen.  De wederpartij wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van opdrachtnemer.
 3. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake van:
 • Schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en / of onoordeelkundig gebruiken van de  door opdrachtnemer verstrekte kennis en informatie welke door opdrachtnemer geleverd zijn.
 • Schade, die direct of indirect ontstaat doordat de activiteiten van opdrachtnemer niet en / of niet tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die opdrachtnemer volgens met rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.
 • Schade, die opdrachtgever, zijn personeel, of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen, of grove schuld van opdrachtnemer en door hem gevolmachtigde personen en tenzij opdrachtnemer ter zake van deze schade verzekerd is.
 • Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever, nadat opdrachtgever door opdrachtnemer op deze gebrekkige medewerking gewezen is.

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, langdurige ziekte van de adviseur / trainer en / of overige personeelsleden en / of freelance medewerkers van opdrachtnemer, waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de wederpartij redelijkerwijs niet (meer) kan nakomen.
 2. De partij die meent dat er sprake is / zal zijn van een situatie als bedoeld in dit artikel dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

Artikel 13: Reclames.

 1. Eventuele reclames inzake de uitvoering van de overeenkomst worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk binnen 14 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en veel binnen 10 dagen na verzenddatum der facturen.
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 4. Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door opdrachtnemer in behandeling genomen.
 5. Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, resp. het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen.
 6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 14: Betaling.

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant binnen 14 dagen na gereedkoming der werkzaamheden te geschieden of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst alsmede voor of tijdens de uitvoering van de opdracht een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Bij annulering van de opdracht door wanprestatie van opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane betaling vermeerderd met de wettelijke rente.
 3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en / of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 4. In gevallen dat de wederpartij:
 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door opdrachtnemer verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 15: Rente en kosten.

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-.

Artikel 1 6: Toepasselijk recht.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Geschillen.

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zeg en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van de opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van opdrachtnemer om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Share This